Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Transportgas Srbija logo

Приступ систему

Секундарна трговина

9.2. Пренос права коришћења капацитета (Секундарна трговина капацитетима)

9.2.1. Корисник има право да, под условима прописаним законом који уређује облигационе односе и на начин утврђен Правилима, уступи Уговор другом Кориснику или Регистрованом субјекту или да Уговор измени у циљу умањења/увећања обима уговореног капацитета ако други Корисник или Регистровани субјект прихвата коришћење тог капацитета/умањење уговореног капацитета (у даљем тексту: пренос права коришћења капацитета).

9.2.2. Минимални уговорени капацитет за који Корисник може да пренесе право коришћења капацитета износи 2.000 См3/дан.

9.2.3. Транспорт природног гаса по основу извршеног преноса годишњег капацитета почиње првог гасног дана гасног месеца који следи после месеца у коме је ОТС закључио нови Уговор и Анекс Уговора, односно Уговор о уступању Уговора о транспорту природног гаса (у даљем тексту: Уговор о уступању).

9.2.4. Корисник који преноси право коришћења капацитета и Регистровани субјекат/Корисник на кога се право преноси, подносе ОТС-у одвојене понуде.

9.2.5. Уколико Корисник преноси право коришћења капацитета из једног Уговора на више Регистрованих субјеката/Корисника, дужан је да ОТС-у поднесе више одвојених понуда.

9.2.6. ОТС објављује обрасце понуда на својој интернет страници.

9.2.7. Понуде за пренос права коришћења годишњег капацитета се подносе ОТС-у најкасније 20 (двадесет) радних дана пре почетка првог гасног месеца на који се односе.

Понуде за пренос права коришћења месечних капацитета се подносе ОТС-у најкасније 3 (три) радна дана пре почетка гасног месеца на који се односе.

Понуде за пренос права коришћења дневних капацитета се подносе ОТС-у најкасније 36 (тридесет шест) часова пре почетка гасног дана на који се односе.

9.2.8. Ако траже пренос уговореног капацитета у целини, подносиоци ОТС-у подносе одвојене понуде у којима траже пристанак ОТС на уступање Уговора, и у којима изјављују да су међусобно уговорили уступање Уговора и наводе број и датум Уговора за чије уступање траже пристанак ОТС-а у складу са законом.

9.2.9. Када траже пренос дела уговореног капацитета, подносиоци подносе одвојене понуде (понуду за измену Уговора и понуду за закључење новог Уговора или његову измену), које садрже:

 • изјаву Корисника да је сагласан да се део уговореног капацитета пренесе другом Кориснику/Регистрованом субјекту, у ком циљу доставља понуду ОТС-у за закључење Анекса Уговора ради умањења уговореног капацитета за део који се преноси Кориснику/Регистрованом субјекту на секундарном тржишту, односно
 • изјаву Корисника/Регистрованог субјекта да прихвата коришћење дела капацитета који је уговорио други Корисник, под условом измене, односно закључења новог Уговора са ОТС–ом у капацитету који прибавља на секундарном тржишту.

9.2.10. Понуде из тачке 9.2.8. и 9.2.9. садрже још и:

 • податке о Кориснику, односно податке о Регистрованом субјекту/Кориснику на кога се преноси право коришћења капацитета;
 • ознаку Улаза/Излаза на који се пренос права коришћења капацитета односи;
 • капацитет у См3/дан који се преноси;
 • планиране количине природног гаса у месечној динамици;
 • гасни дан у којем отпочиње транспорт;
 • врсту капацитета.

9.2.11. Подносилац не може изменити ни опозвати понуду након његовог достављања ОТС-у.

9.2.12. Када се тражи уступање Уговора којим је уговорен годишњи капацитет, ОТС по пријему обе понуде позива Корисника/Регистрованог субјекта (пријемника Уговора) да у остављеном року достави средство обезбеђења плаћања за услугу транспорта или да изврши уплату аванса.

Када се тражи уступање Уговора којим је уговорен месечни и дневни капацитет Корисник/Регистровани субјект (пријемник Уговора) на дан подношења своје понуде истовремено врши и уплату аванса у износу који је одређен Правилима.

9.2.12.1. Ако Корисник/Регистровани субјект достави тражено средство обезбеђења плаћања односно уплати аванс у одређеној висини и у остављеном року ради уступања Уговора, ОТС ће обавестити подносиоце да пристаје на уступање Уговора:

 • најкасније 10 (десет) радних дана пре почетка гасног месеца у којем почиње транспорт природног гаса у уговореном годишњем капацитету;
 • најкасније 2 (два) радна дана пре почетка гасног месеца у којем почиње транспорт природног гаса у уговореном месечном капацитету;
 • најкасније 24 (двадесет четири) часа пре почетка гасног дана у којем почиње транспорт природног гаса у уговореном дневном капацитету.

9.2.12.2. Уговор о уступању Уговора сматра се закљученим даном пријема обавештења о пристанку ОТС на уступање Уговора.

9.2.13. Када се тражи пренос дела годишњег капацитета, ОТС по пријему обе понуде позива Корисника/Регистрованог субјекта (пријемника дела капацитета) да у остављеном року достави средство обезбеђења плаћања за услугу транспорта или да изврши уплату аванса у износу који одговара делу капацитета који уговара.

Када се тражи пренос дела месечног или дневног капацитета, Корисник/Регистровани субјект (пријемник дела капацитета) на дан подношења понуде истовремено врши и уплату аванса у износу који се одређује у складу са Правилима тако да одговара делу капацитета који уговара.

9.2.13.1. Ако Корисник/Регистровани субјект у року који одреди ОТС достави тражено средство обезбеђења плаћања, односно уплати аванс у одређеној висини и у остављеном року за пренос права коришћења дела капацитета, ОТС ће обавестити подносиоце да је прихватио понуду за измену и понуду за закључење новог Уговора:

 • најкасније 10 (десет) радних дана пре почетка гасног месеца у којем почиње транспорт природног гаса у уговореном годишњем капацитету;
 • најкасније 2 (два) радна дана пре почетка гасног месеца у којем почиње транспорт природног гаса у уговореном месечном капацитету;
 • најкасније 24 (двадесет четири) часа пре почетка гасног дана у којем почиње транспорт природног гаса у уговореном дневних капацитета.

9.2.13.2. Анекс Уговора и нови Уговор, односно анекси Уговора, сматрају се закљученим даном пријема обавештења ОТС-а о прихвату понуда за измену, односно понуде за измену и понуде за закључење новог Уговора.

9.2.13.3. У прилогу обавештења из тачке 9.2.13.2., ОТС доставља потписани примерак писаног Уговора, односно анекса Уговора ради обезбеђења доказа о склопљеном послу.
 

Обрасци: