Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Transportgas Srbija logo

Друштвена одговорност

Здравље и безбедност запослених

  • Превентивне мере и активности за спречавање појаве и ширења заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦОВ-2 са циљем заштите здравља и безбедности запослених можете преузети овде

Безбедност и здравље на раду (БИЗНР) подразумева остваривање услова рада у којима се предузимају одређене мере и активности у циљу заштите живота и здравља запослених.

ИнтересТранспортгас Србија д.о.о. и сваког запосленог је да се оствари највиши ниво безбедности и здравља на раду, да се нежељене последице као што су повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом сведу на најмању могућу меру, односно да се остваре услови рада у којима би запослени имао осећај задовољства при обављању својих професионалних задатака.

Правни оквир за безбедност и здравље на раду регулисан је кроз Устав Републике Србије и Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. глсасник РС бр. 101/2005, 91/2015 И 113/2017). На основу њих проистичу обавезе послодавца у смислу о доношењу акта о процени ризика свих радних места, као и управљање ризиком, обавезу формирања Одбора за безбедност и здравље на раду, обавезу послодавца да утврди права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду и прописивање превентивних мера.