Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pristup sistemu

Sekundarna trgovina

9.2. Prenos prava korišćenja kapaciteta (Sekundarna trgovina kapacitetima)

9.2.1. Korisnik ima pravo da, pod uslovima propisanim zakonom koji uređuje obligacione odnose i na način utvrđen Pravilima, ustupi Ugovor drugom Korisniku ili Registrovanom subjektu ili da Ugovor izmeni u cilјu umanjenja/uvećanja obima ugovorenog kapaciteta ako drugi Korisnik ili Registrovani subjekt prihvata korišćenje tog kapaciteta/umanjenje ugovorenog kapaciteta (u dalјem tekstu: prenos prava korišćenja kapaciteta).

9.2.2. Minimalni ugovoreni kapacitet za koji Korisnik može da prenese pravo korišćenja kapaciteta iznosi 2.000 Sm3/dan.

9.2.3. Transport prirodnog gasa po osnovu izvršenog prenosa godišnjeg kapaciteta počinje prvog gasnog dana gasnog meseca koji sledi posle meseca u kome je OTS zaklјučio novi Ugovor i Aneks Ugovora, odnosno Ugovor o ustupanju Ugovora o transportu prirodnog gasa (u dalјem tekstu: Ugovor o ustupanju).

9.2.4. Korisnik koji prenosi pravo korišćenja kapaciteta i Registrovani subjekat/Korisnik na koga se pravo prenosi, podnose OTS-u odvojene ponude.

9.2.5. Ukoliko Korisnik prenosi pravo korišćenja kapaciteta iz jednog Ugovora na više Registrovanih subjekata/Korisnika, dužan je da OTS-u podnese više odvojenih ponuda.

9.2.6. OTS objavlјuje obrasce ponuda na svojoj internet stranici.

9.2.7. Ponude za prenos prava korišćenja godišnjeg kapaciteta se podnose OTS-u najkasnije 20 (dvadeset) radnih dana pre početka prvog gasnog meseca na koji se odnose.

Ponude za prenos prava korišćenja mesečnih kapaciteta se podnose OTS-u najkasnije 3 (tri) radna dana pre početka gasnog meseca na koji se odnose.

Ponude za prenos prava korišćenja dnevnih kapaciteta se podnose OTS-u najkasnije 36 (trideset šest) časova pre početka gasnog dana na koji se odnose.

9.2.8. Ako traže prenos ugovorenog kapaciteta u celini, podnosioci OTS-u podnose odvojene ponude u kojima traže pristanak OTS na ustupanje Ugovora, i u kojima izjavlјuju da su međusobno ugovorili ustupanje Ugovora i navode broj i datum Ugovora za čije ustupanje traže pristanak OTS-a u skladu sa zakonom.

9.2.9. Kada traže prenos dela ugovorenog kapaciteta, podnosioci podnose odvojene ponude (ponudu za izmenu Ugovora i ponudu za zaklјučenje novog Ugovora ili njegovu izmenu), koje sadrže:

 • izjavu Korisnika da je saglasan da se deo ugovorenog kapaciteta prenese drugom Korisniku/Registrovanom subjektu, u kom cilјu dostavlјa ponudu OTS-u za zaklјučenje Aneksa Ugovora radi umanjenja ugovorenog kapaciteta za deo koji se prenosi Korisniku/Registrovanom subjektu na sekundarnom tržištu, odnosno
 • izjavu Korisnika/Registrovanog subjekta da prihvata korišćenje dela kapaciteta koji je ugovorio drugi Korisnik, pod uslovom izmene, odnosno zaklјučenja novog Ugovora sa OTS–om u kapacitetu koji pribavlјa na sekundarnom tržištu.

9.2.10. Ponude iz tačke 9.2.8. i 9.2.9. sadrže još i:

 • podatke o Korisniku, odnosno podatke o Registrovanom subjektu/Korisniku na koga se prenosi pravo korišćenja kapaciteta;
 • oznaku Ulaza/Izlaza na koji se prenos prava korišćenja kapaciteta odnosi;
 • kapacitet u Sm3/dan koji se prenosi;
 • planirane količine prirodnog gasa u mesečnoj dinamici;
 • gasni dan u kojem otpočinje transport;
 • vrstu kapaciteta.

9.2.11. Podnosilac ne može izmeniti ni opozvati ponudu nakon njegovog dostavlјanja OTS-u.

9.2.12. Kada se traži ustupanje Ugovora kojim je ugovoren godišnji kapacitet, OTS po prijemu obe ponude poziva Korisnika/Registrovanog subjekta (prijemnika Ugovora) da u ostavlјenom roku dostavi sredstvo obezbeđenja plaćanja za uslugu transporta ili da izvrši uplatu avansa.

Kada se traži ustupanje Ugovora kojim je ugovoren mesečni i dnevni kapacitet Korisnik/Registrovani subjekt (prijemnik Ugovora) na dan podnošenja svoje ponude istovremeno vrši i uplatu avansa u iznosu koji je određen Pravilima.

9.2.12.1. Ako Korisnik/Registrovani subjekt dostavi traženo sredstvo obezbeđenja plaćanja odnosno uplati avans u određenoj visini i u ostavlјenom roku radi ustupanja Ugovora, OTS će obavestiti podnosioce da pristaje na ustupanje Ugovora:

 • najkasnije 10 (deset) radnih dana pre početka gasnog meseca u kojem počinje transport prirodnog gasa u ugovorenom godišnjem kapacitetu;
 • najkasnije 2 (dva) radna dana pre početka gasnog meseca u kojem počinje transport prirodnog gasa u ugovorenom mesečnom kapacitetu;
 • najkasnije 24 (dvadeset četiri) časa pre početka gasnog dana u kojem počinje transport prirodnog gasa u ugovorenom dnevnom kapacitetu.

9.2.12.2. Ugovor o ustupanju Ugovora smatra se zaklјučenim danom prijema obaveštenja o pristanku OTS na ustupanje Ugovora.

9.2.13. Kada se traži prenos dela godišnjeg kapaciteta, OTS po prijemu obe ponude poziva Korisnika/Registrovanog subjekta (prijemnika dela kapaciteta) da u ostavlјenom roku dostavi sredstvo obezbeđenja plaćanja za uslugu transporta ili da izvrši uplatu avansa u iznosu koji odgovara delu kapaciteta koji ugovara.

Kada se traži prenos dela mesečnog ili dnevnog kapaciteta, Korisnik/Registrovani subjekt (prijemnik dela kapaciteta) na dan podnošenja ponude istovremeno vrši i uplatu avansa u iznosu koji se određuje u skladu sa Pravilima tako da odgovara delu kapaciteta koji ugovara.

9.2.13.1. Ako Korisnik/Registrovani subjekt u roku koji odredi OTS dostavi traženo sredstvo obezbeđenja plaćanja, odnosno uplati avans u određenoj visini i u ostavlјenom roku za prenos prava korišćenja dela kapaciteta, OTS će obavestiti podnosioce da je prihvatio ponudu za izmenu i ponudu za zaklјučenje novog Ugovora:

 • najkasnije 10 (deset) radnih dana pre početka gasnog meseca u kojem počinje transport prirodnog gasa u ugovorenom godišnjem kapacitetu;
 • najkasnije 2 (dva) radna dana pre početka gasnog meseca u kojem počinje transport prirodnog gasa u ugovorenom mesečnom kapacitetu;
 • najkasnije 24 (dvadeset četiri) časa pre početka gasnog dana u kojem počinje transport prirodnog gasa u ugovorenom dnevnih kapaciteta.

9.2.13.2. Aneks Ugovora i novi Ugovor, odnosno aneksi Ugovora, smatraju se zaklјučenim danom prijema obaveštenja OTS-a o prihvatu ponuda za izmenu, odnosno ponude za izmenu i ponude za zaklјučenje novog Ugovora.

9.2.13.3. U prilogu obaveštenja iz tačke 9.2.13.2., OTS dostavlјa potpisani primerak pisanog Ugovora, odnosno aneksa Ugovora radi obezbeđenja dokaza o skloplјenom poslu.
 

Obrasci: