Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Transportgas Srbija logo

Приступ систему

Трговина пре гасног дана

10.1. Трговина природним гасом између Корисника реализује се у виртуелној тачки у Систему (у даљем тексту: српска балансна тачка - СБТ).

10.2. СБТ је виртуелна тачка на Систему где се право својине над природним гасом преноси са једног Корисника на другог Корисника.

10.3. За потребе трговине природним гасом у транспорту, сматра се да је СБТ Излаз за Корисника који продаје природни гас, а Улаз за Корисника који купује природни гас.

10.4. О уговореној купопродаји природног гаса у СБТ Корисници су дужни да обавесте ОТС достављањем обавештења и то:

 • Обавештења о куповини природног гаса пре гасног дана;
 • Обавештења о продаји природног гаса пре гасног дана.

10.5. Количине природног гаса у Обавештењу о куповини природног гаса пре гасног дана и количине природног гаса у Обавештењу о продаји природног гаса пре гасног дана морају бити једнаке.

10.6. Обавештење о куповини природног гаса пре гасног дана садржи:

 • податке о Кориснику који купује природни гас;
 • податке о Кориснику који продаје природни гас;
 • гасни дан на који се трговина односи;
 • количину природног гаса која се купује;
 • датум и број уговора о купопродаји.

10.7. Обавештење о продаји природног гаса пре гасног дана садржи:

 • податке о Кориснику који продаје природни гас;
 • податке о Кориснику који купује природни гас;
 • гасни дан на који се трговина односи;
 • количину природног гаса која се продаје.
 • датум и број уговора о купопродаји.

10.8. Обавештење о куповини/продаји природног гаса пре гасног дана Корисници подносе ОТС-у најраније 12 (дванаест) радних дана, а најкасније до 6:00 часова у дану који претходи гасном дану за који је уговорена примопредаја природног гаса.

10.9. Разлика између времена пријема обавештења о куповини природног гаса и времена пријема одговарајућег обавештења о продаји природног гаса не може бити дуже од 2 часа.

10.10. Уколико обавештења нису достављена у року или не садрже прописане елементе или не испуњавају друге услове из Правила, ОТС о томе обавештава оба Корисника.

10.11. Приликом утврђивања дневног дебаланса Корисника у смислу Правила, Корисникове укупне количине природног гаса ће бити:

 • умањене за количине природног гаса из обавештења о продаји гаса;
 • увећане за количине природног гаса из обавештења о куповини гаса.

10.12. ОТС води евиденцију о уговореним трансакцијама о трговини природним гасом за које су прихваћене дневне најаве.

 

Образац: