Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Transportgas Srbija logo

Приступ систему

Трговина пре гасног дана

10.1. Трговина природним гасом између Корисника реализује се у виртуелној тачки у Систему (у даљем тексту: српска балансна тачка - СБТ).

10.2. СБТ је виртуелна тачка на Систему где се право својине над природним гасом преноси са једног Корисника на другог Корисника.

10.3. За потребе трговине природним гасом у транспорту, сматра се да је СБТ Излаз за Корисника који продаје природни гас, а Улаз за Корисника који купује природни гас.

10.4. О уговореној купопродаји природног гаса у СБТ Корисници су дужни да обавесте ОТС достављањем обавештења и то:

 • Обавештења о куповини природног гаса пре гасног дана;
 • Обавештења о продаји природног гаса пре гасног дана.

10.5. Количине природног гаса у Обавештењу о куповини природног гаса пре гасног дана и количине природног гаса у Обавештењу о продаји природног гаса пре гасног дана морају бити једнаке.

10.6. Обавештење о куповини природног гаса пре гасног дана садржи:

 • податке о Кориснику који купује природни гас;
 • податке о Кориснику који продаје природни гас;
 • гасни дан на који се трговина односи;
 • количину природног гаса која се купује;
 • датум и број уговора о купопродаји.

10.7. Обавештење о продаји природног гаса пре гасног дана садржи:

 • податке о Кориснику који продаје природни гас;
 • податке о Кориснику који купује природни гас;
 • гасни дан на који се трговина односи;
 • количину природног гаса која се продаје.
 • датум и број уговора о купопродаји.

10.8. Обавештење о куповини/продаји природног гаса пре гасног дана Корисници подносе ОТС-у најраније 12 (дванаест) радних дана, а најкасније до 6:00 часова у дану који претходи гасном дану за који је уговорена примопредаја природног гаса.

10.9. Разлика између времена пријема обавештења о куповини природног гаса и времена пријема одговарајућег обавештења о продаји природног гаса не може бити дуже од 2 часа.

10.10. Уколико обавештења нису достављена у року или не садрже прописане елементе или не испуњавају друге услове из Правила, ОТС о томе обавештава оба Корисника.

10.11. Приликом утврђивања дневног дебаланса Корисника у смислу Правила, Корисникове укупне количине природног гаса ће бити:

 • умањене за количине природног гаса из обавештења о продаји гаса;
 • увећане за количине природног гаса из обавештења о куповини гаса.

10.12. ОТС води евиденцију о уговореним трансакцијама о трговини природним гасом за које су прихваћене дневне најаве.

 

Образац: