Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Transportgas Srbija logo

Извештавање

Годишњи финансијски извештаји

2021.година

Извештај независног ревизора финансијских извештаја за 2021.год.

Биланс стања на дан 31.12.2021. год.

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021.

Извештај о осталом резултату за период 01.01.-31.12.2021.

Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2021.

Извештај о променама на капиталу за период 01.01.-31.12.2021.

Напомене за 2021.год.

ИОП за 2021.год.


2020.година

Извештај ревизора Транспортгас Србија 2020

Напомене уз финансијски извештај за 2020.годину

Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2020.

Извештај о променама на капиталу за период 01.01.-31.12.2020.

Извештај о осталом резултату за период 01.01.-31.12.2020.

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020. 

Биланс стања на дан 31.12.2020.


2019.година

Ревизорски извештај са финансијским извештајем који је предмет ревизије

Напомене уз финансијски извештај

Биланс стања

Биланс успеха

Извештај о осталом резултату

Извештај о токовима готовине

Извештај о променама на капиталу


2018.година

Годишњи извештај о пословању

Напомене уз финансијски извештај

Биланс стања

Биланс успеха

Извештај о осталом резултату

Извештај о токовима готовине

Извештај о променама на капиталу


2017.година

Годишњи извештај о пословању

Напомене уз финансијски извештај

Биланс стања

Биланс успеха

Извештај о осталом резултату

Извештај о токовима готовине

Извештај о променама на капиталу


2016.година

Годишњи извештај о пословању

Напомене уз финансијски извештај

Биланс стања

Биланс успеха

Извештај о осталом резултату

Извештај о токовима готовине

Извештај о променама на капиталу