Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Transportgas Srbija logo

Саопштење са 4. Редовне седнице скупштине друштвa с ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“, Нови Сад

Редовна седница Скупштине Друштва с ограниченом одговорношћу “Транспортгас Србија”, Нови Сад одржана је данас, у четвртак, 16. јуна 2022. године у седишту друштва.

Седницу су, поред председника Скупштине Николе Поповића  и чланова Скупштине Милана Ђукића и Далибора Шћекића, присуствовали и Стеван Дукић, в.д. директора “Транспортгас Србија” д.о.о., Нови Сад и Наталија Ђапа, руководилац Сектора пословне подршке.

На седници, којој је председавао председник Скупштине, Никола Поповић, Скупштина Друштва, уважавајући законску регулативу, усвојила је Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја “Транспортгас Србија”д.о.о., Нови Сад за 2021. годину који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2021. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу за годину завршену на дан 31. децембар 2021. године, као и преглед значајних рачуноводствених политика садржаних у Напоменама уз редовне годишње финансијске извештаје.

Независни ревизор, без примедби, дао је позитивно мишљење на финансијске извештаје “Транспортгас Србија” д.о.о., Нови Сад за 2021. годину.

У складу са Законом о рачуноводству и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, независни ревизор, у свом извештају, дао је мишљење да  финансијски извештаји “Транспортгас Србија” д.о.о., Нови Сад за 2021. годину објективно и истинито, по свим материјално значајним аспектима, приказују финансијску позицију друштва на дан 31. децембар 2021. године, резултате његовог пословања и токове готовине за годину завршену на дан 31. децембар 2021. године.

Након тога, Скупштина Друштва усвојила је финансијске извештаје и Извештај о пословању „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2021. годину, након извршене ревизије независног ревизора. 

Поштујући законом прописан однос према оснивачу, усвојени финансијски извештаји биће достављени Влади Републике Србије ради информисања.

Нови Сад, 16. јуна 2022. године       

17.06.2022.