OP-U-45-1/2020-TZD, Izrada akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini