V-D-29-2020-NM, Резервни делови за компресоре у Батајници