Саопштење са 7.редовне седнице Скупштине Транспортгас Србија ДОО

Saopstenje sa 7. redovne sednice Skupstine Transportgas Srbija 19.06.2023. 

Саопштење са 6. ванредне седнице Скупштине Транспортгас Србија ДОО

Saopstenje-sa-6.-vanredne-Sednice-Transportgas-Srbija-23.03.2023

Саопштење са 4. редовне седнице Скупштине Транспортгас Србија ДОО Нови Сад

Редовна седница Скупштине Друштва с ограниченом одговорношћу “Транспортгас Србија”, Нови Сад одржана је данас, у четвртак, 16. јуна 2022. године у седишту друштва.

Седницу су, поред председника Скупштине Николе Поповића  и чланова Скупштине Милана Ђукића и Далибора Шћекића, присуствовали и Стеван Дукић, в.д. директора “Транспортгас Србија” д.о.о., Нови Сад и Наталија Ђапа, руководилац Сектора пословне подршке.

На седници, којој је председавао председник Скупштине, Никола Поповић, Скупштина Друштва, уважавајући законску регулативу, усвојила је Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја “Транспортгас Србија”д.о.о., Нови Сад за 2021. годину који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2021. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу за годину завршену на дан 31. децембар 2021. године, као и преглед значајних рачуноводствених политика садржаних у Напоменама уз редовне годишње финансијске извештаје.

Независни ревизор, без примедби, дао је позитивно мишљење на финансијске извештаје “Транспортгас Србија” д.о.о., Нови Сад за 2021. годину.

У складу са Законом о рачуноводству и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, независни ревизор, у свом извештају, дао је мишљење да  финансијски извештаји “Транспортгас Србија” д.о.о., Нови Сад за 2021. годину објективно и истинито, по свим материјално значајним аспектима, приказују финансијску позицију друштва на дан 31. децембар 2021. године, резултате његовог пословања и токове готовине за годину завршену на дан 31. децембар 2021. године.

Након тога, Скупштина Друштва усвојила је финансијске извештаје и Извештај о пословању „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад за 2021. годину, након извршене ревизије независног ревизора. 

Поштујући законом прописан однос према оснивачу, усвојени финансијски извештаји биће достављени Влади Републике Србије ради информисања.

Нови Сад, 16. јуна 2022. године       

Саопштење са 3. ванредне седнице Скупштине Транспортгас Србија ДОО Нови Сад

У седишту Друштва у Новом Саду, данас је одржана 3. ванредна седница
Скупштине Друштва с ограниченом одговорношћу “Транспортгас Србија”,
Нови Сад.
Седницу су, поред председника Скупштине Николе Поповића и чланова
Скупштине Зорана Лакићевића, Милана Ђукића, Дарка Јовановића и
Далибора Шчекића, присуствовали и Стеван Дукић, в.д. директора
“Транспортгас Србија” д.о.о., Нови Сад и Наталија Ђапа, руководилац
Сектора пословне подршке.
На седници, којој је председавао председник Скупштине, Никола Поповић,
усвојени су Редовни финансијски извештаји и Извештај о пословању Друштва
за 2021. годину и коригован Извештај о реализацији годишњег Програма
пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад у периоду од 01.01 до
31.12.2021. године.
Као и претходних година, Друштво је у извештајном периоду остварило
позитиван финансијски резултат, пословну и нето добит, на које су пре
свега утицали приходи и расходи по основу услуге транспорта и управљања
транспортним системом.
На дневном реду 3. ванредне седнице Скупштине Друштва био је и предлог
Регистра ризика “Транспортгас Србија” д.о.о., Нови Сад који је сачинила
Радна група за успостављање система финансијског управљања и контроле на
основу мапе основних пословних процеса у “Транспортгас Србија” д.о.о., Нови
Сад а све у складу са Стратегијом управљања ризицима “Транспортгас
Србија” д.о.о., Нови Сад.

Власништво над "Транспортгас Србија" ДОО прелази са ЈП "Србијагас" на Републику Србију

Обавештавамо вас да је у складу са Акционим планом за спровођење активности у циљу реорганизације ЈП "Србијагас", који је недавно усвојила Влада Републике Србије, Надзорни одбор "ЈП Србијагас" у четвртак, 20. маја 2021. године, донео је Одлуку о преносу 100% удела у "Транспортгас Србија" ДОО, са ЈП "Србијагас" на Репубику Србију.
Влада Републике Србије дала је сагласност на тај документ на седници одржаној 27. маја 2021. године, а у петак 28. маја 2021. године, између представника ЈП "Србијагас" и представника Владе потписан је и Уговор о преносу удела са ЈП "СРБИЈАГАС" на "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА" ДОО.