Transportgas Srbija logo

Приступ систему

Секундарна трговина

9.2. Пренос права коришћења капацитета (Секундарна трговина капацитетима)

9.2.1. Корисник има право да, под условима прописаним законом који уређује облигационе односе и на начин утврђен Правилима, уступи Уговор другом Кориснику или Регистрованом субјекту или да Уговор измени у циљу умањења/увећања обима уговореног капацитета ако други Корисник или Регистровани субјект прихвата коришћење тог капацитета/умањење уговореног капацитета (у даљем тексту: пренос права коришћења капацитета).

9.2.2. Минимални уговорени капацитет за који Корисник може да пренесе право коришћења капацитета износи 2.000 См3/дан.

9.2.3. Транспорт природног гаса по основу извршеног преноса годишњег капацитета почиње првог гасног дана гасног месеца који следи после месеца у коме је ОТС закључио нови Уговор и Анекс Уговора, односно Уговор о уступању Уговора о транспорту природног гаса (у даљем тексту: Уговор о уступању).

9.2.4. Корисник који преноси право коришћења капацитета и Регистровани субјекат/Корисник на кога се право преноси, подносе ОТС-у одвојене понуде.

9.2.5. Уколико Корисник преноси право коришћења капацитета из једног Уговора на више Регистрованих субјеката/Корисника, дужан је да ОТС-у поднесе више одвојених понуда.

9.2.6. ОТС објављује обрасце понуда на својој интернет страници.

9.2.7. Понуде за пренос права коришћења годишњег капацитета се подносе ОТС-у најкасније 20 (двадесет) радних дана пре почетка првог гасног месеца на који се односе.

Понуде за пренос права коришћења месечних капацитета се подносе ОТС-у најкасније 3 (три) радна дана пре почетка гасног месеца на који се односе.

Понуде за пренос права коришћења дневних капацитета се подносе ОТС-у најкасније 36 (тридесет шест) часова пре почетка гасног дана на који се односе.

9.2.8. Ако траже пренос уговореног капацитета у целини, подносиоци ОТС-у подносе одвојене понуде у којима траже пристанак ОТС на уступање Уговора, и у којима изјављују да су међусобно уговорили уступање Уговора и наводе број и датум Уговора за чије уступање траже пристанак ОТС-а у складу са законом.

9.2.9. Када траже пренос дела уговореног капацитета, подносиоци подносе одвојене понуде (понуду за измену Уговора и понуду за закључење новог Уговора или његову измену), које садрже:

 • изјаву Корисника да је сагласан да се део уговореног капацитета пренесе другом Кориснику/Регистрованом субјекту, у ком циљу доставља понуду ОТС-у за закључење Анекса Уговора ради умањења уговореног капацитета за део који се преноси Кориснику/Регистрованом субјекту на секундарном тржишту, односно
 • изјаву Корисника/Регистрованог субјекта да прихвата коришћење дела капацитета који је уговорио други Корисник, под условом измене, односно закључења новог Уговора са ОТС–ом у капацитету који прибавља на секундарном тржишту.

9.2.10. Понуде из тачке 9.2.8. и 9.2.9. садрже још и:

 • податке о Кориснику, односно податке о Регистрованом субјекту/Кориснику на кога се преноси право коришћења капацитета;
 • ознаку Улаза/Излаза на који се пренос права коришћења капацитета односи;
 • капацитет у См3/дан који се преноси;
 • планиране количине природног гаса у месечној динамици;
 • гасни дан у којем отпочиње транспорт;
 • врсту капацитета.

9.2.11. Подносилац не може изменити ни опозвати понуду након његовог достављања ОТС-у.

9.2.12. Када се тражи уступање Уговора којим је уговорен годишњи капацитет, ОТС по пријему обе понуде позива Корисника/Регистрованог субјекта (пријемника Уговора) да у остављеном року достави средство обезбеђења плаћања за услугу транспорта или да изврши уплату аванса.

Када се тражи уступање Уговора којим је уговорен месечни и дневни капацитет Корисник/Регистровани субјект (пријемник Уговора) на дан подношења своје понуде истовремено врши и уплату аванса у износу који је одређен Правилима.

9.2.12.1. Ако Корисник/Регистровани субјект достави тражено средство обезбеђења плаћања односно уплати аванс у одређеној висини и у остављеном року ради уступања Уговора, ОТС ће обавестити подносиоце да пристаје на уступање Уговора:

 • најкасније 10 (десет) радних дана пре почетка гасног месеца у којем почиње транспорт природног гаса у уговореном годишњем капацитету;
 • најкасније 2 (два) радна дана пре почетка гасног месеца у којем почиње транспорт природног гаса у уговореном месечном капацитету;
 • најкасније 24 (двадесет четири) часа пре почетка гасног дана у којем почиње транспорт природног гаса у уговореном дневном капацитету.

9.2.12.2. Уговор о уступању Уговора сматра се закљученим даном пријема обавештења о пристанку ОТС на уступање Уговора.

9.2.13. Када се тражи пренос дела годишњег капацитета, ОТС по пријему обе понуде позива Корисника/Регистрованог субјекта (пријемника дела капацитета) да у остављеном року достави средство обезбеђења плаћања за услугу транспорта или да изврши уплату аванса у износу који одговара делу капацитета који уговара.

Када се тражи пренос дела месечног или дневног капацитета, Корисник/Регистровани субјект (пријемник дела капацитета) на дан подношења понуде истовремено врши и уплату аванса у износу који се одређује у складу са Правилима тако да одговара делу капацитета који уговара.

9.2.13.1. Ако Корисник/Регистровани субјект у року који одреди ОТС достави тражено средство обезбеђења плаћања, односно уплати аванс у одређеној висини и у остављеном року за пренос права коришћења дела капацитета, ОТС ће обавестити подносиоце да је прихватио понуду за измену и понуду за закључење новог Уговора:

 • најкасније 10 (десет) радних дана пре почетка гасног месеца у којем почиње транспорт природног гаса у уговореном годишњем капацитету;
 • најкасније 2 (два) радна дана пре почетка гасног месеца у којем почиње транспорт природног гаса у уговореном месечном капацитету;
 • најкасније 24 (двадесет четири) часа пре почетка гасног дана у којем почиње транспорт природног гаса у уговореном дневних капацитета.

9.2.13.2. Анекс Уговора и нови Уговор, односно анекси Уговора, сматрају се закљученим даном пријема обавештења ОТС-а о прихвату понуда за измену, односно понуде за измену и понуде за закључење новог Уговора.

9.2.13.3. У прилогу обавештења из тачке 9.2.13.2., ОТС доставља потписани примерак писаног Уговора, односно анекса Уговора ради обезбеђења доказа о склопљеном послу.
 

Обрасци: